Privatumo politika

VILNIAUS PSICHOANALITIKŲ DRAUGIJOS

(juridinio asmens kodas 300646522)

PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Vilniaus psichoanalitikų draugijos (VPsaD), veikiančios adresu Gynėjų g. 4-113, Vilnius, elektroninis paštas info@psichoanalitikai.lt, juridinio asmens kodas 300646522 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomus asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomo tinklapio http://psichoanalitikai.lt (toliau – Tinklapis) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šiame VPsaD priklausančiame Tinklapyje (http://www.psichoanalitikai.lt/), naudojasi Tinklapio informacija bei jame teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko VPsaD.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą Tinklalapyje, lankytojas (Tinklapio naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais ar statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, esant poreikiui, per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų ištaisomi;

5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. VPsaD renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. VPsaD Tinklapyje tvarko asmens duomenis šiais pagrindais:

7.1. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, naudojantis Tinklapyje siūlomomis paslaugomis arba kitais aktyviais veiksmais;

7.2. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., Tinklapio administravimui ir tinkamo jo veikimo įgyvendinimui);

7.3. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

8. VPsaD siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

19. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi:

19.1. Priimti ir vykdyti užklausas, pateiktas mums Tinklapyje, taip pat VPsaD buveinėje, esančioje Gynėjų g. 4-113, Vilnius, ar kitu adresu;

19.2. Išrašyti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus apskaitos dokumentus;

19.3. Vykdyti rinkodarą;

19.4. Administruoti Tinklapį.

20. Priimdami ir vykdydami užklausas, pateiktas mūsų Tinklapyje, mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų duomenis:

20.1. Vardą, pavardę;

20.2. Telefono numerį;

20.3. Elektroninio pašto adresą;

20.4. Adresą;

20.5. Jūsų kreipimosi į mus istoriją (Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu arba el. paštu).

21. Priimdami ir vykdydami užklausas, pateiktas mums VPsaD buveinėje esančioje Gynėjų g. 4-113, Vilnius, ar kitu adresu, mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

21.1. Vardą, pavardę;

21.2. Telefono numerį;

21.3. Elektroninio pašto adresą;

21.4. Adresą;

21.5. Visus kitus reikiamus duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų pateikiant užklausą.

22. Išrašant sąskaitas faktūras ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už suteiktas paslaugas, mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

22.1. Vardą, pavardę;

22.2. Mokėjimo informaciją.

23. Vykdydami rinkodarą:

23.1. Mes, Jūsų atskiru, rašytiniu sutikimu, renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

23.1.1. Vardą ir pavardę;

23.1.2. Elektroninio pašto adresą.

23.2. Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, naujienomis;

23.3. Elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją;

23.4. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

24. Administruodami Tinklapį, mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

24.1. Duomenis, kuriuos naudojate užklausose;

24.2. Elgsenos mūsų Tinklapyje istoriją.

25. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (Duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

 V SKYRIUS

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

26. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

27. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik kai:

27.1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

27.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

27.3. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

27.4. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 VI SKYRIUS

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS 

28. VPsaD be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

29. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

30. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

31. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

32. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

VII SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS 

33. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai suteikia Jums daug teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

34. Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

34.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.

35. Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis:

35.1. Jeigu manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.

36. Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

36.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi, remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant Jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms, motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime Jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.

37. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

37.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.

38. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

38.1. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

39. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

40. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Tinklapyje trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Tinklapio naudojimo.

41. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Tinklapiu trikdžius ir/ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir kt.

42. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

43. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklapyje dienos.

44. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Tinklapiu ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

45. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@psichoanalitikai.lt.